Naya - Samoyède Québec

Naya 19 mois

Naya 12 mois

Naya 10 mois

Naya 9 ½ mois

Naya - 9 mois

Naya - 8 mois

Naya - 7 mois

Naya - 6 mois

Naya - 5 mois

Naya - 4 mois

Naya - 3 mois

Naya - 2 mois

PEDIGREE